Choď na obsah Choď na menu
 


 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Prievidzského klubu VhT PLUS, konanej dňa 4.2.2016

 

V miestnosti bývalej „ Večierky“ na ul.Gazdovskej 8 v Prievidzi.

 

Účastníci:

predseda Zajec, 

podpredseda Róža, 

hospodár Žiga, 

Balkovic, Bojdová, Kiss, Lorenčík, Malina, Matlovič, Machata, Radosa, Sloboda, Vintrová,  spolu 13 členov

 

Program:

1. Otvorenie, prednesenie návrhu programu schôdze a jeho schválenie.

2. Správa o činnosti oddielu, zhodnotenie činnosti a akcií za rok 2015.

3. Správa o hospodárení klubu v roku 2015

4. Návrh programu podujatí na rok 2016.

5. Voľba riadneho výboru(predseda,podpredseda,hospodár)

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

 

1. Schôdzu otvoril a po schválení programu viedol predseda Zajec.

 

2. V správe o činnosti oddielu vymenoval hlavné akcie v uplynulom roku:

Účasť na prechode roklinami Slovenského raja, výstup na V. Rozsutec 6. 1. 2015, Pochod

vďaky SNP v Cígli, Pokus o výstup na Vysokú V. Tatry 3. 2015, lyžiarsky prechod

Javorníkmi v Makove, účasť niekoľkých členov na cykloakcii  Passau - Bratislava v máji

a na cyklozájazde na ostrov Thassos v júny, účasť členov na splave Vltavy, výstupy

na slovenské vrcholy: Salatín v Záp.Tatrách, V. Choč, V. Rozsutec, Šíp, Veľ Kriváň -

Fatranský, Kľak, Vtáčnik, Vyšehrad, členovia uskutočňovali individuálne,

alebo v menších skupinách ďalšie turistické akcie, Ľadové medvede, cyklotúry a iné.

Klub organizoval aj kurz základov VHT na chate Smrečina v Lehote pod Vtáčnikom a Zraz VHT na Pílach  v Kamenci pod Vtáčnikom.

 

3. Správu o hospodárení oddielu predniesol  Žiga

 

4. Lorenčíkom bol predložený  kalendár plánovaných akcií na rok 2016, ktorý bude

ešte upresňovaný.

 

5. Bola vykonaná voľba nového výboru oddielu.

 

Za predsedu bol navrhnutý J. Lorenčík,

za ktorého hlasovalo 7 členov,

proti boli 2 hlasy

hlasovania sa zdržali 4 členovia.

 

Počas schôdze sa vzdal  členstva v klube a funkcie hospodára zo zdravotných dôvodov P. Žiga.

Na jeho miesto hospodára a pokladníka klubu 

bol navrhnutý Ľ.Sloboda,

ktorý bol hlasovaním väčšinou členov aj zvolený.

 

Za podpredsedu bol zvolený Róža, ktorý túto funkciu vykonával aj v predošlom období.

 

6. V diskusii a zároveň v prestávke bola podávaná kapustnica a občerstvenie, ktoré

pripravili členovia výboru oddielu. Debatovalo sa o programe činnosti oddielu na rok 2016 a bolo dohodnuté stretávanie sa členov klubu

v prvú stredu v každom mesiaci, miesto bude upresnené.

 

 7. Uznesenie:

1. schôdza berie na vedomie správu o činnosti Klubu a správu o hospodárení klubu

2. schôdza schvaľuje voľbu výboru oddielu v zložení:

Juraj Lorenčík predseda klubu

Peter Róža  podpredseda klubu

Ľubomír Sloboda hospodár/pokladník klubu

 

8. Záver

V závere poďakoval Zajec členom za účasť  na schôdzi.

 

                                                        V Prievidzi 4.2.2016 zapísal P. Róža