Choď na obsah Choď na menu
 


16. 7. 2016

STANOVY klubu

Vzhľadom k tomu, že v doterajšej histórii klubu neboli stanovy prístupné členom, rozhodli sme sa túto chybu napraviť, aby v budúcnosti vedeli všetci členovia klubu, aké majú práva a povinnosti, tieto stanovy sú len návrh, na žiadosť úradov tam boli prevedené korektúry, ku ktorým nemáme prístup, tak by som poprosil V. Zajeca o konečnú verziu.

 

Farebne boli vyznačené časti, kde náš klub konal v rozpore so stanovami.

 

 

PRIEVIDZSKÝ KLUB VhT PLUS

 

 

STANOVY

 

 

1. Názov združenia

 

Prievidzský klub VhT PLUS.

 

 

2. Sídlo združenia

 

Šumperská 25, 971 01 Prievidza.

 

 

3. Základné ustanovenia

 

Prievidzský klub VhT PLUS je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. občianskym združením

záujemcov o vysokohorskú turistiku a príbuzné aktivity, ktoré ju podporujú (turistika,

cykloturistika, horolezectvo, lyžovanie, skialpinizmus a pod.). Svoju činnosť vykonáva v rámci

Klubu slovenských turistov (KST) a jeho sekcie VhT KST. Je nepolitickým a neziskovým

združením. Symboliku Prievidzského klubu VhT PLUS tvorí znak.

 

 

4. Ciele a hlavné smery činnosti

 

Základným poslaním Prievidzského klubu VhT PLUS je vykonávanie aktivít v prírode,

v horách, vo vysokých horách a vo vodstvách na Slovensku a v zahraničí.

Za týmto účelom najmä:

organizačne, metodicky a podľa možností aj technicky a finančne zabezpečuje svoju činnosť

a rozvoj,

pripravuje a realizuje vzdelávaciu a učebno-metodickú činnosť za účelom zvýšenia kvalifikácie

účastníkov, nových záujemcov o členstvo, svojho dorastu a svojich členov,

vykonáva vzdelávanie a prípravu účastníkov, nových záujemcov o členstvo, svojho dorastu

a svojich členov na bezpečný pobyt a pohyb v prírode, v horách a vo vodstvách,

organizuje občianske a záujmové vzdelávanie (napr. environmentálna výchova, cyklistika,

splavovanie, plávanie, otužovanie, atď.),

zabezpečuje organizačne, metodicky a materiálne činnosť školiaceho strediska sekcie VhT KST

v Cerovej,

zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k iným nadriadeným turistickým organizáciám

(Regionálna rada KST v Prievidzi, sekcia VhT KST v Bratislave, prípadne iným)

a k regionálnym štátnym a samosprávnym organizáciám,

vytvára motivačné prvky a vzdelávacie programy a aktivity na iniciovanie záujmu verejnosti

o prírodu, turistiku, vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, vodné športy a ďalšie outdoorové

aktivity,

vykonáva propagačné činnosti v prospech fyzických a právnických osôb, ktoré sa materiálne,

technicky alebo finančne podieľajú na jeho činnosti a rozvoji,

propaguje a aktívne sa angažuje na ochrane prírody a zveľaďuje ju,

propaguje turistiku, vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, vodné a ďalšie outdorové     aktivity a svoje činnosti,

prispieva k ekológii a zlepšuje environmentálne povedomie verejnosti,

prezentuje cestovný ruch na regionálnej úrovni doma i v zahraničí,

obnovuje kultúrno - náučné chodníky, turistické značky a turistické chodníky so zámerom ich

využitia na účely cestovného ruchu,

pre svojich členov vyhľadáva možnosti zliav pri nákupe materiálu a služieb,

na zabezpečenie financovania svojich aktivít a cieľov v súlade so svojím poslaním nadobúda

hnuteľný a nehnuteľný majetok a hospodári s ním.

 

 

5. Členstvo v Prievidzskom klube VhT PLUS

 

Členstvo je individuálne a dobrovoľné.

 

Vzniká dňom podania prihlášky a zaplatením členskej známky KST a oddielového poplatku. Dokladom o riadnom členstve je preukaz KST s nalepenou známkou a preukaz o absolvovaní kurzu základov VhT.

Členstvo osoby mladšej ako 18 rokov je možné len na základe preukázateľného súhlasu zákonného zástupcu žiadateľa.

 

Členstvo v Prievidzskom klube VhT PLUS môže byť:

riadne,

mimoriadne (čestné, hosťujúce a pod.).

 

Členstvo zaniká:

vystúpením, na základe písomného oznámenia,

neuhradením členskej známky a oddielového poplatku,

vylúčením člena výborom Prievidzského klubu VhT PLUS, ak nerešpektuje tieto stanovy,

uznesenia prijaté výročnou schôdzou, alebo ak hrubo poruší morálne, etické alebo bezpečnostné zásady v športe.

Nesúhlas s vylúčením rieši výročná schôdza Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

 

6. Práva členov

 

Členovia Prievidzského klubu VhT PLUS majú právo:

 

podieľať sa na činnosti Prievidzského klubu VhT PLUS a na využívaní výhod spojených

členstvom, účasť člena mladšieho ako 18 rokov na vysokohorských akciách Prievidzského

klubu VhT PLUS je možná len v doprovode inštruktora VhT,

po dovŕšení 18. roku svojho veku hlasovať, voliť a byť volený do orgánov Prievidzského klubu

VhT PLUS, navrhovať kandidátov na voľbu alebo odvolanie člena výboru Prievidzského klubu

VhT PLUS,

častňovať sa stretnutí Prievidzského klubu VhT PLUS, vrátane výročnej schôdze,

slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť Prievidzského klubu VhT PLUS,

orgánom Prievidzského klubu VhT PLUS dávať námety, návrhy, podnety, pripomienky,

žiadosti a sťažnosti a žiadať od nich stanovisko,

byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

 

7. Povinnosti členov

 

Členovia Prievidzského klubu VhT PLUS sú povinní:

 

dodržiavať stanovy Prievidzského klubu VhT PLUS,

pomáhať pri plnení cieľov a uznesení Výboru Prievidzského klubu VhT PLUS a Výročnej

schôdze Prievidzského klubu VhT PLUS a aktívne sa podieľať na jeho práci,

podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom

Prievidzského klubu VhT PLUS,

včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky a oddielové poplatky,

ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

dbať na dodržiavanie morálnych a etických princípov v športe, v ochrane prírody a životného

prostredia a v spoločenskom živote,

zvyšovať svoje teoretické a praktické vedomosti súvisiace s činnosťou Prievidzského klubu

VhT PLUS, ktoré vedú k bezpečnejšiemu a kvalitnejšiemu napĺňaniu cieľov činnosti

Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

 

8. Orgány Prievidzského klubu VhT PLUS

 

1.1. Výročná členská schôdza Prievidzského klubu VhT PLUS

1.2. Výbor Prievidzského klubu VhT PLUS

1.3. Revízna komisia Prievidzského klubu VhT PLUS

1.4. Štatutárny zástupca Prievidzského klubu VhT PLUS

 

 

8.1 (Výročná) členská schôdza Prievidzského klubu VhT PLUS

 

(Výročná) členská schôdza môže byť:

 

riadna,

mimoriadna, ak ju zvolá výbor Prievidzského klubu VhT PLUS alebo o jej zvolenie požiada

aspoň 1/5 členov písomnou formou.

 

Je najvyšším orgánom Prievidzského klubu VhT PLUS. Uznášania je schopná, ak sa na nej častní aspoň polovica členov Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, s výnimkou zmeny stanov, kedy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

 

O priebehu rokovania Výročnej schôdze Prievidzského klubu VhT PLUS sa vyhotovuje zápisnica, ku ktorej musí byť priložená prezenčná listina.

 

(Výročná) členská schôdza :

 

volí členov a predsedu výboru Prievidzského klubu VhT PLUS,

volí členov a predsedu revíznej komisie Prievidzského klubu VhT PLUS,

schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení Prievidzského klubu VhT PLUS,

schvaľuje správu revíznej komisie,

schvaľuje rozpočet Prievidzského klubu VhT PLUS,

schvaľuje výšku oddielových poplatkov Prievidzského klubu VhT PLUS,

schvaľuje plán činnosti a program podujatí Prievidzského klubu VhT PLUS,

schvaľuje vnútorné smernice a pokyny Prievidzského klubu VhT PLUS,

rozhoduje o zmenách stanov, zlúčení s iným združením a o zániku Prievidzského klubu

VhT PLUS,

rozhoduje o nakladaní s majetkom Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

 

8.2 Výbor Prievidzského klubu VhT PLUS

 

Je výkonným orgánom Prievidzského klubu VhT PLUS. Riadi činnosť Prievidzského klubu

VhT PLUS medzi výročnými schôdzami. Na tento účel sa stretáva najmenej raz mesačne.

 

Funkčné obdobie výboru je jeden rok.

 

Výbor Prievidzského klubu VhT PLUS tvoria najmenej:

predseda,

podpredseda,

hospodár.

 

Výbor Prievidzského klubu VhT PLUS:

 

organizuje a riadi činnosť Prievidzského klubu VhT PLUS podľa uznesení výročnej schôdze,

vedie evidenciu členov Prievidzského klubu VhT PLUS,

navrhuje svojich členov na zvyšovanie kvalifikácie,

navrhuje morálne alebo vecné ocenenie členov,

rozhoduje o vylúčení člena z Prievidzského klubu VhT PLUS,

na zlepšenie činnosti zriaďuje odborné komisie a riadi ich činnosť,

hospodári so zverenými prostriedkami,

informuje o dianí v Prievidzskom klube VhT PLUS svojich členov a tiež verejnosť vhodnými formami (internet, informačná tabuľa, spravodajca Prievidzského klubu VhT PLUS a pod.),

v prípade neodkladného riešenia vecí spadajúcich do kompetencie výročnej schôdze organizuje korešpondenčné hlasovanie

pripravuje a zvoláva výročnú schôdzu Prievidzského klubu VhT PLUS,

predkladá výročnej schôdzi správu o činnosti, správu o hospodárení, návrh činnosti a návrh rozpočtu na ďalšie obdobie.

 

 

8.3 Revízna komisia Prievidzského klubu VhT PLUS

 

Je kontrolným orgánom Prievidzského klubu VhT PLUS. Kontroluje správnosť

a efektívnosť hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami. Dozerá na dodržiavanie

stanov, vnútorných smerníc a pokynov Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

Na vykonávanie tejto činnosti:

 

má právo nahliadnuť do účtovných kníh a dokladov súvisiacich s hospodárskou činnosťou

Prievidzského klubu VhT PLUS,

má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru Prievidzského klubu VhT PLUS,

výsledky kontrol prerokúva s výborom Prievidzského klubu VhT PLUS a navrhuje mu spôsob

odstránenia prípadných nedostatkov,

kontroluje ročnú účtovnú uzávierku Prievidzského klubu VhT PLUS,

podáva výročnej schôdzi Prievidzského klubu VhT PLUS správu o svojej činnosti.

Funkčné obdobie revíznej komisie Prievidzského klubu VhT PLUS trvá štyri roky. Počet členov

revíznej komisie a jej predsedu volí Výročná schôdza v štvorročnom cykle.

 

 

8.4 Štatutárny zástupca Prievidzského klubu VhT PLUS

 

Štatutárnym zástupcom Prievidzského klubu VhT PLUS, ktorý môže v jeho mene konať, je predseda Výboru Prievidzského klubu VhT PLUS.

 

 

9. Zásady hospodárenia Prievidzského klubu VhT PLUS

 

Majetok Prievidzského klubu VhT PLUS tvoria:

finančné prostriedky na účtoch v peňažných ústavoch a pokladničná hotovosť,

hnuteľný a nehnuteľný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli Prievidzskému klubu VhT PLUS

zverené na užívanie a sú majetkom tretích osôb,

cenné papiere, majetkové práva (vrátane pohľadávok), finančné účasti alebo vklady

Prievidzského klubu VhT PLUS na podnikaní iných osôb.

Zdroje príjmov Prievidzského klubu VhT PLUS tvoria:

podiel z členských známok,

oddielové poplatky,

subvencie, dotácie a príspevky na telovýchovu, šport, vzdelávanie a rozvoj turistiky, cestovného

ruchu a ekológie z verejných prostriedkov,

subvencie, dary a príspevky získané od fyzických a právnických osôb,

výnosy z vlastnej hospodárskej, športovej alebo spoločenskej činnosti po zdanení,

dedičstvo,

príjmy z reklám, prenájmu a predaja majetku a práv.

 

VhT PLUS nezodpovedá za záväzky svojich členov, pokiaľ nie je iná písomná dohoda.

Hospodárenie Prievidzského klubu VhT PLUS sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými

predpismi a týmito stanovami.

Príjmy plynúce z činností, ktoré sú cieľom a poslaním Prievidzského klubu VhT PLUS,

nezakladajú cenovú konkurenciu voči iným subjektom a osobám.

V prípade zániku Prievidzského klubu VhT PLUS dôjde k vysporiadaniu majetku podľa § 13

Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov podľa zásad schválených Výborom Prievidzského

klubu VhT PLUS.

 

 

10. Záverečné ustanovenia

 

Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 8.4.2010. Združenie vzniká dnom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Stanovy nadobudnú účinnosť dňom ich registrácie.